Saobraznost

Prava i obaveze kupca prilikom kupovine PROIZVODA NA DALJINU

Svi prodajni artikli poseduju garanciju u zakonskom roku. Za sve rezerne delove, zamenske delove, potrošni materijal , kako za štampu tako i za drugu upotrebu, zakonski rok saobraznosti je 12 meseci

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 12 meseci od dana prelaska rizika na potrošača. U prvih 60 dana , trgovac je taj koji mora dokazati da roba funkcioniše kako je ugovoreno dok je za period nakon 60 dana na potrošaču teret dokazivanja. Prilikom reklamacije, proizvod mora biti saobrazan izgledu i nameni pre kupovine, ne sme posedovati nedostatke ili oštećenja koja se ne mogu nadoknaditi (mora imati odgovarajuću zaštitnu ambalažu, ne sme nositi tragove oštećenja; istrošenost potrošnog materijala ne sme biti veća od 5% fabričkog kapaciteta; mora posedovati adekvatan račun izdat prilikom kupovine , mora posedovati sve ostale dodatne delove neophodne prilikom pakovanja proizvoda). Kupac nema pravo da proizvod vrati bez obrazloženja, ukoliko funkcioniše u skladu sa svojom namenom, prirodom i ugovorom.
Reklamaciji ne podležu kvarovi koji su nastali usled pogrešnog ili nespretnog rukovanja ;usled nestručne popravke; tokom transposrta nakon kupovine proizvoda; usled vatre, zemljotresa, poplave ili drugih prirodnih katastrofa; usled neadekvatnog skladištenja, čuvanja i održavanja; ukolio kupac ne poseduje reklamacioni list ili odgovarajući račun za kupljeni proizvod. Reklamaciji ne podležu pomoćni delovi kao što su tropinski i dvopinski kablovi strujnih adaptera, laptop punjača ili uredjaja za čuvanje i skladištenje podataka.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost Potrošač gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka. Prodavac ne vrši instalaciju i montažu robe na adresi Potrošača i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže, osim ako je do pomenute nesaobraznosti došlo krivicom Prodavca.  

Prodavac je u obavezi da omogući kupcu reklamciju robe kako u prodajnom objektu tako i prilikom kupovine na daljinu. Reklamacija kupljene robe mora se izvršiti u periodu saobraznosti. Prilikom reklamacije proizvoda koja se vrši na prodajnom mestu prodavac je dužan da omoguću reklamaciju uredjaja bez dodatnih troškova. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Potrošač nece moći da preuzme robu sa servisa. Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta, neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku.

Prilikom reklamacije proizvoda na daljinu prodavac nije dužan da snosi troškove transoprta reklamacione robe. Prodavac može zahtevati nadoknadu troškova transporta reklamacionog proizvoda od kupca ukoliko je reklamacija neosnovana; ukoliko se vrši realizacija reklamacije kroz povraćaj novca; ukoliko je reklamacioni uredjaj vraćen usled greške , nekompatibilnosti ili neogovarajućeg izbora uredjaja. Ukoliko kupljeni artikal dostavljen na daljinu, pri prispeću sadrži fizička oštećenja ili nedostatke , takva vrsrta reklamacije mora biti prijavljena najkasnije 24 sata po prijemu. 

Prodavac je dužan da u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetoj reklamaciji i predlogom njegovog rešavanja. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok ne može da bude duži od 40 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Kupac  može izjaviti reklamaciju robe usled nekompatibilnosti ili neogovarajućeg izbora uredjaja.  U tom slučaju prijava reklamacije prodavcu mora biti izjavljena najranije u roku od 15 dana od datuma kupovine. Ukoliko je greška pri kupovini neodgovarajućeg proizoda nastala usled delovanja prodavca, troškove reklamacije kao i troškove dostave će snositi sam prodavac. Ukoliko je greška pri kupovini neodgovarajućeg proizoda nastala usled delovanja kupca, troškove reklamacije kao i troškove dostave će snositi sam kupac. 

 

Ako otklanjanje nesaobraznosti  nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako: 

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; 

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku; 

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošaca zbog prirode robe i njene namene; 

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Sva prava i obaveze potrošača i prodavca možete pogledati na stranici  Ugovor o kupoprodaji.

 

Procedura prilikom reklamacije proizvoda kuplljenih na daljinu

Prilikom reklamacije proizvoda NA DALJINU potrebno je pridržavati se sledećih procedura:

– Neophodno je da nas kupac kontaktira i izrazi zahtev za reklamaciju pismeno ili usmeno. Zahtev za reklamaciju može biti podnešen lično, u prostorijama naše radnje; pisanim putem, mailom, viber ili whatsapp porukom. 

– Neophodno je da kupac dostavi proizvod kupljen na daljinu koji je predmeta reklamacije, na adresu naše radnje:
CES-Computer and Electronic Service
Bulevar kralja Aleksandra 488A, lokal 48
11050 Beograd
Tel: 011/4064-307 062/895-4461

– Reklamacioni proizvod je neophodno dobro upakovati kako ne bi došlo do njegovog oštećenja prilikom transporta.

– Uz reklamacioni proizvod potrebno je priložiti razlog reklamacije uredjaja, osnove podatke kupca (ukoliko prethodno nije) kao i izjašnjenje za zamenom uredjaja ili povratom novca* (povrat novca je moguć ukoliko se reklamacija uredjaja vrši u roku od 30 dana od datuma kupovine).

– Troškovi dostave reklamiranog artikla idu isključivo na teret kupca.

– Ukoliko se kupac izjasni za povrat novca, neophodno je da priloži broj računa banke kao i JMBG kako bi povraćaj bio moguć.

– Period obrade reklamacije može varirati. Uobičajeni period reklamacije 3-4 dana. Ukoliko se kupac izjasni za povrat novca, neophodana je dodatna obrada zahteva u trajanju od 8-10 dana.

– Predmet povraćaja novca može biti isključivo prodajni artikal a ne i ostali troškovi:troškovi transporta (dostave robe) kao i eventualni trškovi obrade i manipulacije pošiljkama i novcem.